2012-09-30 11:15:00

Antikorupcijski program

 

Na temelju Nacionalnog programa suzbijanja korupcije i Strategije suzbijanja
korupcije, Školski odbor Osnovne škole „Josipdol“ Josipdol dana 01. rujna 2009.
godine donosi:
ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM
Škola kao javna ustanova u okviru obavljanja javne službe dužna je poduzimati
preventivne mjere i djelovati na suzbijanju korupcije koja se može definirati kao svaki
oblik zlouporabe ovlasti radi osobne ili skupne koristi, a na štetu društvene zajednice.
Aktivnosti i mjere protiv korupcije u školi se poduzimaju na nekoliko područja rada:
 

 

Na temelju Nacionalnog programa suzbijanja korupcije i Strategije suzbijanja korupcije, Školski odbor Osnovne škole „Josipdol“ Josipdol dana 01. rujna 2009. godine donosi:   ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM   Škola kao javna ustanova u okviru obavljanja javne službe dužna je poduzimati preventivne mjere i djelovati na suzbijanju korupcije koja se može definirati kao svaki oblik zlouporabe ovlasti radi osobne ili skupne koristi, a na štetu društvene zajednice.   Aktivnosti i mjere protiv korupcije u školi se poduzimaju na nekoliko područja rada:   1. UPRAVLJANJE ŠKOLOM   A) Odgovorno i zakonito postupanje pri donošenju odluka: a1. u sferi materijalnog poslovanja škole: - pri raspolaganju sredstvima škole - sklapanju pravnih poslova u ime i za račun škole - otuđivanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretnih stvari i nekretnina škole - odlučivanju o davanju u zakup ili najam prostora škole - odlučivanju o drugim aktivnostima škole (izleti, ekskurzije i sl. )   b1. u sferi zasnivanja radnih odnosa: - u cjelokupnom postupku zasnivanja radnih odnosa postupanje prema važećim zakonskim i podzakonskim propisima uz primjenu etičkih i moralnih načela   B) U radu i poslovanju : - postupanje prema zakonskim i podzakonskim propisima - pridržavanje propisanih postupaka - postupanje prema načelu savjesnosti i poštenja i pravilima struke - raspolaganje sredstvima škole prema načelu dobrog gospodara   C)Odgovornost u trošenju sredstava : -racionalno raspolaganje imovinom i sredstvima škole - postupanje prema važećim propisima - provedba zakonom propisanih postupaka   2. OBAVLJANJE RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA - postupanje prema važećim zakonskim i podzakonskim propisima - vođenje propisanih evidencija i redovito izvješćivanje nadležnih službi - pridržavanje zakonom propisanih postupaka - postupanje prema načelu savjesnosti i poštenja i pravilima struke   3. OBAVLJANJE TAJNIČKIH POSLOVA - postupanje prema važećim zakonskim i podzakonskih propisa - pridržavanje propisanih postupaka - postupanje prema načelu savjesnosti i poštenja i pravilima struke   4. ODGOJNO OBRAZOVNI POSLOVI - razvijanje moralnih i društvenih vrijednosti kod djece - ukazivanje na korupciju kao društveno neprihvatljivo ponašanje - razvijanje visoke svijesti o štetnosti korupcije - edukacija o budućim mogućim načinima sprječavanja korupcije   5. NADZOR Nadzor koji nad radom i poslovanjem škole vrše nadležne službe ima važnu ulogu u sprječavanju korupcije, kao i eventualnom registriranju postojećih problema te poticanju i sudjelovanju na njihovom otklanjanju.   a) Inspekcijski nadzor b) Revizija materijalnog poslovanja   CILJEVI   Kontinuiranim djelovanjem u borbi protiv korupcije , zakonitim postupanjem u svim područjima rada, preventivnim djelovanjem, odgojno obrazovnim aktivnostima na razvijanju moralnih i društvenih vrijednosti kod učenika od najranije dobi moguće je realizirati ciljeve u borbi protiv korupcije:   - - -   odbijanje sudjelovanja u korupciji suradnja s tijelima nadležnim za borbu protiv korupcije anitkoruptivni rad i poslovanje škole   Predsjednik Školskog odbora:   ________________________ Bojana Kotvica Celčić

Osnovna škola Josipdol